Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

Internetbureau More2Make: More2Make B.V. te Zaltbommel, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53203755.
Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan het internetbureau More2Make opdraagt/opdragen werkzaamheden te verrichten en diensten te verlenen.
Dienstverlener: een derde partij met wie de opdrachtgever door bemiddeling van het internetbureau More2Make een overeenkomst aangaat. De dienstverlener is met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze diensten.
Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande de levering van diensten op afstand.
Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan, bestellingen van en overeenkomsten met de opdrachtgever, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of afsluiten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk en aangetekend worden afgeweken.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervaging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
 5. Indien het internetbureau More2Make niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat het internetbureau More2Make het recht verliest om in de toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Algemene voorwaarden van derden of opdrachtgever zijn voor het internetbureau More2Make niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever aan het internetbureau More2Make een opdracht verstrekt tot het geven van informatie of advies of tot bemiddeling, is de opdrachtgever jegens het internetbureau More2Make en dienstverlener gebonden aan deze opdracht, ongeacht het feit of er een bevestiging wordt verstrekt door de opdrachtgever. Wordt er door het internetbureau More2Make een bevestiging verstrekt, dan geldt dit als bewijs voor de inhoud van de overeenkomst.
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst, verklaart de opdrachtgever akkoord te geen met de algemene voorwaarden van het internetbureau More2Make.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 4 Aanbieding en acceptatie

 1. Alle aanbiedingen en offertes, die door het internetbureau More2Make zijn opgesteld, zijn geheel vrijblijvend en onverbindend, en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Aanbiedingen en offertes zijn definitief na het ondertekenen van de offerte door het internetbureau More2Make en opdrachtgever.
 3. De ondertekende offerte dient per post of (als ingescande bijlage) per mail toegezonden te worden door de tot daartoe bevoegde persoon.

Artikel 5 Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. Alle overeenkomsten tussen het internetbureau More2Make en opdrachtgever, die voor onbepaalde tijd worden aangegaan, hebben een duur van één jaar, met een stilzwijgende verlenging van één jaar. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de opdrachtgever uiterlijk twee maanden van te voren een beëindiging van de overeenkomst heeft aangevraagd.
 3. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen geschieden door middel van een aangetekende brief, bericht per fax  of e-mail.
 4. Het internetbureau More2Make kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van het internetbureau More2Make, niet behoorlijk of volledig voldoet, of in strijd handelt met de algemene voorwaarden.
 5. Onverminderd het bepaalde onder lid 4 heeft het internetbureau More2Make het recht de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien: de opdrachtgever in strijd handelt met de (inter)nationale wet en regelgeving, in strijd is met de algemene waarden en normen, indien opdrachtgever discrimineert ten aan zien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
 6. Het internetbureau More2Make heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever of de consument in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijk schuldsanering inzake zijn schulden. Ditzelfde geld als het internetbureau More2Make er een ernstig vermoeden van heeft. De opdrachtgever en of de consument, heeft bij bovengenoemde, geen enkel recht op een schadevergoeding.

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden

 1. Het laten maken en eventueel uploaden van een website door het internetbureau More2Make geschiedt zo spoedig mogelijk na het ondertekenen van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt de levertijd afgesproken.
 2. Indien de levertijd onverhoopt door het internetbureau More2Make niet gehaald kan worden, wordt de opdrachtgever hier uiterlijk 10 dagen van te voren van in kennis gesteld, waarna het internetbureau More2Make een nieuw voorstel zal doen aan de opdrachtgever, betreffende de levertijd.
 3. In het geval van het registeren van domeinnamen, dient de opdrachtgever een termijn van drie werkdagen te hanteren, het internetbureau More2Make zal de domeinnaam na ontvangst van de opdracht binnen één werkdag registreren.
 4. Het internetbureau More2Make kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te laat of niet leveren van diensten of producten die het internetbureau More2Make bij een 3e partij afneemt.
 5. Indien het internetbureau More2Make een opdracht voor de opdrachtgever in zijn geheel heeft afgerond, wordt deze ter controle aangeboden aan de opdrachtgever, na akkoord van de opdrachtgever is de opdracht afgerond. Wijzigingen die na het akkoord nog uitgevoerd dienen te worden komen geheel voor rekening van de opdrachtgever, tegen het alsdan geldende uurtarief.

Artikel 7 Prijzen

 1. Alle prijzen vermeld op de website van het internetbureau More2Make, evenals prijzen genoemd in de offerte van het internetbureau More2Make zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
 2. Het internetbureau More2Make heeft te allen tijden het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden drie maanden van te voren aan de opdrachtgever bekend gemaakt.
 3. Opdrachtgever heeft het recht om bij prijswijzingen de overeenkomst te ontbinden, met in achtneming van de opzegtermijn genoemd onder artikel 5 lid 2.

Artikel 8 Betalingen

 1. De facturen dienen binnen een termijn van veertien dagen en op de wijze zoals aangegeven door het internetbureau More2Make, te worden voldaan.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim. De overeenkomst wordt geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Het internetbureau More2Make heeft het recht om de webhosting op non-actief te zetten. Het weer actief maken van de webhosting gebeurt als het totaal openstaande bedrag is voldaan. De bijkomende kosten voor het activeren van de webhosting bedragen € 50,- en dienen door de opdrachtgever vooraf voldaan te worden. Daarnaast is de opdrachtgever, bij niet of niet volledige betaling van enige door hem verschuldigde bedragen, met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per maand, een gedeelte van de maand voor een hele maand rekende, over het opeisbare factuurbedrag aan het internetbureau More2Make verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling.
 3. Alle kosten, zowel in als buiten gerechtelijke, de kosten van rechtskundig bijstand, daaronder begrepen, die het internetbureau More2Make moet maken ten gevolge van het niet na komen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Kosten voor internationale betaling van het factuurbedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien opdrachtgever van mening is dat in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren binnen 7 dagen schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst zal het internetbureau More2Make een onderzoek in stellen naar de juistheid van het factuur bedrag. Echter blijft de betalingsverplichting en betalingstermijn gewoon van kracht.

Artikel 9 Persoonsgegevens

 1. Het internetbureau More2Make zal de door de opdrachtgever verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van deze gegevens geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Indien de opdrachtgever zich niet aan de wet of fatsoensnorm houd, zie artikel 5 lid 5, heeft het internetbureau More2Make het recht om de gegevens genoemd in lid 1, vrij te geven aan alle daartoe bevoegde instanties om zo nodig een onderzoek in te stellen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Het internetbureau More2Make wijst iedere aansprakelijkheid aangaande de inhoud van de website(s) van de opdrachtgever af.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de juiste informatie en foto(‘s) indien de opdrachtgever opdracht heeft gegeven voor het ontwikkelen en bouwen van een website door het internetbureau More2Make.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens bij de registratie van domeinnamen. Bij onjuistheden kan het internetbureau More2Make wijzigingskosten in rekening brengen, te weten € 15, – per wijziging.
 4. Het internetbureau More2Make aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden van de betrokken dienstverleners bij de uitvoering van diensten, noch voor de juistheid van informatie verstrekt door dienstverleners. Voor financieel onvermogen van de dienstverlener is het internetbureau More2Make niet aansprakelijk. Daarnaast is het internetbureau More2Make niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden.
 5. Gezien het op internet grote aantallen knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van netwerken en ieder draadloze communicatiemateriaal, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Het internetbureau More2Make kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Het internetbureau More2Make is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 6. Het internetbureau More2Make verstrekt de opdrachtgever een wachtwoord bij het afnemen van één of meerdere diensten dit is een random wachtwoord. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om het wachtwoord aan te passen, het internetbureau More2Make sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door het internetbureau More2Make vervaardigde ontwerp of materiaal is en blijft eigendom van het internetbureau More2Make, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Het internetbureau More2Make heeft het recht om voor de volgende diensten: webdesign en webdevelopment, een link te plaatsen in de zogenaamde ‘footer’ van de opdrachtgever met corresponderende tekst als: ‘Webdesign door’ of ‘Website door’ gevolgd door de link naar de website van het internetbureau More2Make, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Het internetbureau More2Make heeft het recht om voor al haar geleverde diensten aan de opdrachtgever een vermelding te plaatsen op haar portfolio, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Het internetbureau More2Make is te allen tijden gerechtigd de zaken die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar tot de eigendom van het internetbureau More2Make behoren, terug te nemen, zodra het internetbureau More2Make in redelijkheid kan aannemen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor het internetbureau More2Make voortvloeien uit het gemene recht: in het bijzonder behoudt het internetbureau More2Make ook het recht de opdrachtgever na het terug nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

Artikel 12 Wijziging voorwaarden

 1. Het internetbureau More2Make behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. Het linken van goksites op een website gehost door het internetbureau More2Make is niet toegestaan, tevens is het hosten van goksites niet toegestaan volgens de Nederlandse wetten. Informatie verschaffen over genoemde sites is wel toegestaan.
 2. Het plaatsen van mp3 op de website van de opdrachtgever is toegestaan, mits dit legale bestanden zijn.
 3. Indien het internetbureau More2Make sterke vermoedens of bewijzen heeft dat de opdrachtgever zich niet houdt aan de Nederlandse wetgeving, is het internetbureau More2Make te allen tijden gerechtigd om de website van de opdrachtgever op non-actief te zetten.
 4. Opdrachtgever kan genoemde artikel 14, geen enkele schade verhalen op het internetbureau More2Make, in welke vorm dan ook.

Artikel 14 Reclamering

 1. De opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken, uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens het internetbureau More2Make vervalt.
 2. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 10 werkdagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aansprakelijkheid ten aanzien van het internetbureau More2Make.
 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten en of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 4. Reclame schort elke verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 15 Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen het internetbureau More2Make en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen het internetbureau More2Make en de opdrachtgever worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van het internetbureau More2Make. De opdrachtgever heeft het recht om binnen één maand nadat het internetbureau More2Make zich op dit artikellid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.